Algemene voorwaarden - Red Vision Media Group Skip to content

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Definities:  

GEBRUIKER  

De gebruiker van de algemene voorwaarden te weten Red Vision Media Group. 

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:  

Red Vision Media Group: Handelend onder de naam Red Vision Media Group statutair gevestigd op Wilniserf 49, 5036 AT Tilburg, ingeschreven in het handelsregister onder KvK nummer 74251120 

OPDRACHTGEVER: Onder opdrachtgever wordt verstaan diegene die de opdracht heeft verstrekt tot het filmen van een bruiloft en/of bedrijfsvideo(’s). Totdat een overeenkomst tot stand is gekomen  wordt opdrachtgever ook wel aanvrager genoemd.  

LEVERANCIER: Onder leverancier wordt verstaan diegene die in uitoefening van zijn/haar bedrijf, goederen en/of diensten aanbiedt/levert aan een door Red Vision Media Group te filmen bruiloft en/of  bedrijfsvideo(’s).  

OVEREENKOMST: de overeenkomst tot dienstverlening.  

Artikel 1 Algemeen.  

1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes van Red Vision Media Group als mede op overeenkomsten gesloten met opdrachtgever(s) en/ of leveranciers van diensten en/of  goederen ten behoeve van het organiseren, videograferen en/of uitvoeren van bruiloften en/of bedrijfsvideo(’s), in de breedste zin van het woord, voor zover van deze voorwaarden niet schriftelijk  is afgeweken.  

1.2. Indien een of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Red Vision Media Group zal alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zover mogelijk het doel en  de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht wordt genomen.  

1.3. De opdrachtgever aanvaardt de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden, door het aangaan van een overeenkomst met Red Vision Media Group.  

1.4. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Red Vision Media Group, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.  1.5 Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig als deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.  

1.6 De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van opdrachtgever of leverancier wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen indien niet anders schriftelijk is overeengekomen.  Artikel 2 – Totstandkoming en inhoud overeenkomst  

2.1. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat de opdrachtgever mondeling (c.q. telefonisch) of schriftelijk (c.q. per e-mail) een aanbod van Red Vision Media Group accepteert. De opdrachtgever  ontvangt van Red Vision Media Group schriftelijk een bevestiging van de overeenkomst. 

2.2. De eerste uitgebrachte offerte is wederzijds vrijblijvend, aan druk-, zetfouten en verschrijvingen alsmede aan verminkte offertes kunnen geen rechten worden ontleend.  

2.3. Indien Red Vision Media Group de opdracht heeft gekregen en met de uitvoering en/of aanpassing van een offerte is begonnen, nog zonder dat er een overeenkomst tot opdracht tot stand is gekomen, is  aanvrager alle kosten ter voorbereiding verschuldigd.  

Hiermee worden o.a. onderzoekskosten bedoeld ter verkrijging van meer informatie dan welke staat omschreven in de offerte, kosten ten behoeve van locatiebezichtigingen, gesprekken op locatie  bij aanvrager e.d. bedoeld.  

2.4. De prijzen in genoemde offertes zijn inclusief 21 % BTW en andere heffingen van overheidswege.  

2.5. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is Red Vision Media Group daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig  deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Red Vision Media Group anders aangeeft.  

2.6. Een samengestelde prijsopgave verplicht Red Vision Media Group niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. 2.7. Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.  

2.8 Red Vision Media Group kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet uitvoeren van een opdracht ten gevolge van overmacht, zo bijvoorbeeld bij uitputting van de voorraad of het uitblijven van  leveringen door de toeleveranciers van Red Vision Media Group, het tenietgaan van goederen of het niet uitvoeren van opdrachten ten gevolge van ziekte, ongevallen, staking, brand, overstroming, enz. Deze  opsomming is niet beperkend. Red Vision Media Group is niet verplicht het onvoorzienbare karakter van de omstandigheid die overmacht uitmaakt te bewijzen. Voorgaande is van toepassing betreffende de  multimediaproducties van de bruiloft en/of bedrijfsvideo(’s) en alles wat daarbij komt kijken. Red Vision Media Group is wel verplicht de gevolgen te beperken door de nodige maatregelen te nemen.  

2.9 De prijzen betreffen diensten en goederen geleverd door derden(toeleveranciers) zijn niet inbegrepen in de prijzen te voldoen aan Red Vision Media Group. Eventuele bijkomende kosten, berekend door  toeleveranciers of anderen, zijn ten laste van de opdrachtgever.  

2.10 Een bestelling die elektronisch wordt geplaatst door de klant heeft dezelfde bindende waarde als een door de klant ondertekend bestelformulier met bevestiging van aankoop. Red Vision Media Group kan  de veiligheid van het Internet en de mogelijkheid van onderschepping of verstoring van gegevens die door de klant of genodigde zijn overgezonden met gebruik van de juiste Klantidentificatie  echter niet garanderen en kan hiervoor door de klant op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld. Red Vision Media Group is gerechtigd om er volledig op te vertrouwen dat de gegevens met betrekking  tot de bestelling, voor wat betreft de inhoud en de vorm, die zij van de klant ontvangt, de correcte gegevens zijn.  

Artikel 3 – Uitvoering van de overeenkomst  

3.1. Red Vision Media Group zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van een goede filmer uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand  der wetenschap.  

3.2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Red Vision Media Group het recht bepaalde werkzaamheden te laten uitvoeren door derden.  

3.3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Red Vision Media Group aangeeft dat deze noodzakelijk zijn, of waarvan de opdrachtgever behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk  zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Red Vision Media Group worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Red Vision Media Group zijn  verstrekt, heeft Red Vision Media Group het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de  opdrachtgever in rekening te brengen.  

3.4. Red Vision Media Group is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat Red Vision Media Group is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of niet volledige gegevens. 

3.5. Indien door Red Vision Media Group of de door Red Vision Media Group ingeschakelde derden in het kader van een overeenkomst werkzaamheden worden verricht op de locatie van de opdrachtgever of een door  opdrachtgever aangewezen locatie, dient de opdrachtgever de kosten te dragen verband houdende met de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.  

3.6. Opdrachtgever vrijwaart Red Vision Media Group dan wel door Red Vision Media Group ingeschakelde derden, voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade  lijden en welke aan opdrachtgever toerekenbaar is.  

3.7 Werknemers, stagiaires en/of derden hebben geen recht om Red Vision Media Group als ondernemer op welke wijze ook te verbinden. Opdrachten door hen opgenomen zijn slechts geldig na schriftelijke  bevestiging door Red Vision Media Group zelf of een werknemer die daartoe schriftelijk gemachtigd is en aan u bevestigd, door Red Vision Media Group. Wij behouden ons het recht voor om opdrachten te weigeren, of  goederen te leveren waarvoor wij zulke bevestiging niet gegeven hebben.  

3.8 Opdrachtgever vrijwaart Red Vision Media Group of derden welke in opdracht van Red Vision Media Group werken voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst  schade lijden en welke aan opdrachtgever toerekenbaar is.  

Artikel 4 – Wijzigen van de overeenkomst  

4.1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen  tijdig en in overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.  

4.2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Red Vision Media Group zal de  opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.  

4.3. Indien de wijziging van en/of de aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal Red Vision Media Group de opdrachtgever hierover tevoren inlichten.  

4.4. In afwijking van lid 4.3. Zal Red Vision Media Group geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging en/of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan Red Vision Media Group kunnen  worden toegerekend.  

4.5. Red Vision Media Group behoudt zich het recht voor om wettelijke opgelegde prijsstijgingen, die plaatsvinden tussen opdrachtbevestiging en de uitvoering ervan, aan de opdrachtgever door te berekenen. Red Vision Media Group is verplicht deze prijswijzigingen zo spoedig mogelijk aan de opdrachtgever mede te delen en toe te lichten.  

4.6 Indien een vast honorarium is overeengekomen zal Red Vision Media Group daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg  heeft.  

4.7 Indien er werkzaamheden, zoals een draaidag of meerdere draaidagen, plaatsvinden op een wettelijke feestdag dan zal Red Vision Media Group een opslag hanteren van 75%  Artikel 5 – Leveringstermijnen  

5.1 Indien de opdrachtgever de verhuurde of geleverde producten en/of diensten voor of op het afgesproken tijdstip van levering niet in ontvangst neemt, wordt de opdracht alsnog in rekening  gebracht volgens de overeenkomst, eventueel vermeerderd met de kosten voor geleden schade en/of extra onkosten geleden door Red Vision Media Group.  

5.2 Het verzoek door de opdrachtgever om de leveringsdata te wijzigen, kan alleen in onderling overleg en na schriftelijke bevestiging van Red Vision Media Group. Alle kosten voortvloeiend uit deze wijziging  komen ten laste van de opdrachtgever. 

5.3 Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden door een toeleverancier de termijn overschreden, dan is in geen geval Red Vision Media Group aansprakelijk  voor de gevolgen van welke aard dan ook.  

Artikel 6 – Betaling  

6.1. Bij het afsluiten van de overeenkomst vindt er door de opdrachtgever een voorschot betaling plaats van 25 % van het geoffreerde bedrag. Dit bedrag dient te worden betaald binnen de  daarvoor gestelde termijn van 14 dagen na de factuurdatum, tenzij schriftelijk tussen opdrachtgever en Red Vision Media Group anders is overeengekomen.  

Na de bruiloft en/of draaidag(en) van de bedrijfsvideo(’s) ontvangt de opdrachtgever de tweede en tevens laatste factuur voor het restant van 75 % van het geoffreerde bedrag, eventueel aangevuld, op basis van nacalculatie, met de nog niet eerder gefactureerde kosten en eventuele creditering dan wel debitering ontstaan door wijzigingen ontstaan in de opdrachtbevestiging. Dit  bedrag dient uiterlijk binnen 14 dagen na de factuurdatum te worden voldaan. Eventuele bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op.  

6.2. De opdrachtgever die niet tijdig betaald, is van rechtswege in verzuim, zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist. Red Vision Media Group is in dat geval gerechtigd de overeenkomst te ontbinden,  dan wel volledige nakoming te vorderen. Red Vision Media Group is gerechtigd aanvullende schadevergoeding te vorderen voor alle ter zake van de overeenkomst reeds gemaakte kosten en opdrachtgever is  alsdan een rente verschuldigd van 4,5% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het  moment dat opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.  

6.3. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van Red Vision Media Group op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.  

6.4. Red Vision Media Group heeft het recht de door opdrachtgever gedane betalingen te later strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en  tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Red Vision Media Group kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de opdrachtgever een andere  volgorde van de toerekening aanwijst. Red Vision Media Group kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden  voldaan.  

6.5. Is opdrachtgever in gebreke en/of in verzuim met het nakomen van een of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van  opdrachtgever. Indien opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige voldoening van een geldsom, dan verbeurt hij een dadelijk opeisbare boete van 25 % over het nog verschuldigde bedrag. Dit met  een minimum van 250 euro en onverminderd de BTW en onverminderd eventuele proces- en executiekosten.  

6.6. Opdrachtgever is over de gemaakte incassokosten rente verschuldigd.  

6.7 Red Vision Media Group behoudt zich het recht het bedrag ineens op te eisen indien daarvoor gegronde redenen zijn.  

6.8 Voorts is Red Vision Media Group gerechtigd prijsstijgingen betreffende toeleveranciers door te berekenen aan opdrachtgever indien zich tussen het moment van aanbieding en levering, de tarieven ten  aanzien van bijv. lonen en producten zijn gestegen.  

6.9 Bovendien mag Red Vision Media Group het overeengekomen bedrag op de offerte verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel  verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de overeenkomst, en zulks niet toerekenbaar is aan Red Vision Media Group, dat in redelijkheid niet van Red Vision Media Group mag worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen het oorspronkelijk overeengekomen bedrag. Red Vision Media Group zal de opdrachtgever in dat geval van het  voornemen tot verhoging van het bedrag in kennis stellen. Red Vision Media Group zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging zal ingaan, vermelden.  

6.10 Indien Red Vision Media Group hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding door de opdrachtgever in aanmerking. 

Artikel 7 – Onderzoek, klachten en reclames  

7.1. Reclames dienen uiterlijk binnen vijf werkdagen, na de datum van de plaatsgevonden bruiloft en/of draaidag(en) van een bedrijfsvideo(’s), schriftelijk en voldoende gemotiveerd bij Red Vision Media Group te worden ingediend. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Red Vision Media Group in staat is adequaat te reageren. Het  indienen van reclames ontheft de opdrachtgever niet van zijn verplichting de door Red Vision Media Group ingediende facturen, tijdig te voldoen.  

7.2. Red Vision Media Group dient terstond in staat te worden gesteld ingediende reclames te controleren. Indien de reclame naar haar oordeel juist is, zal zij te hare keuze hetzij een billijke schadevergoeding  betalen tot ten hoogste de factuurwaarde van de geleverde producten en/of diensten, hetzij de geleverde producten en/of diensten gratis vervangen na terug levering daarvan in de originele  toestand.  

7.3 Indien een klacht gegrond is, zal Red Vision Media Group de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit  laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.  

7.4 Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal Red Vision Media Group slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 9  aansprakelijkheid.  

Artikel 8 – Opzegging, beëindiging en opschorting van de overeenkomst 

8.1. Red Vision Media Group heeft ten alle tijden het recht een overeenkomst, of wijzigingen daarin, te weigeren en/of te beëindigen, in geval de opdracht in strijd is met enig wettelijke of andere van  overheidswege gegeven bepaling. Red Vision Media Group heeft tevens het recht een overeenkomst te beëindigen/te weigeren, indien de inhoud naar haar oordeel de belangen en/of goede naam van zijn/haar  onderneming kan schaden.  

8.2. Indien de veiligheid van gasten, personeel en/of gecontracteerde onvoldoende wordt gewaarborgd of bij oneigenlijk gebruik van de ter beschikking gestelde materialen, is Red Vision Media Group gerechtigd naar eigen inzicht af te wijken van de reeds gesloten overeenkomst, dan wel deze op kosten van de nalatige partij geheel of gedeeltelijk te ontbinden.  

8.3. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door opdrachtgever, heeft Red Vision Media Group recht op compensatie vanwege het daardoor ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies,  tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan Red Vision Media Group zijn toe te rekenen. Voorts is opdrachtgever alsdan gehouden tot betaling van declaraties voor tot  dan toe verrichte werkzaamheden.  

8.4. Red Vision Media Group is bevoegd de nakomingen van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden indien de opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet  volledig nakomt en/of na het sluiten van de overeenkomst Red Vision Media Group ter kennis gekomen omstandigheden goede gronden geven tot vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen en/of opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid onvoldoende is  of uitblijft.  

8.5. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Red Vision Media Group op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Red Vision Media Group de nakoming van de verplichtingen opschort,  behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst.  

8.6. Red Vision Media Group behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.  

8.7. Red Vision Media Group raadt opdrachtgever een bruiloftsverzekering en/of bedrijfsverzekering af te sluiten.  

8.8. Indien de opdrachtgever een overeenkomst geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de door Red Vision Media Group gemaakte kosten, waaronder de vergoedingen aan derden, als gevolg van deze  annulering in zijn geheel door opdrachtgever vergoed worden. 

De annuleringskosten bedragen 50% van de totale som van de opdracht bij opzegging tot 4 weken voor de levering, of 70 % van de som van de opdracht bij opzegging 1 tot 4 weken voor de  levering, of 90 % van de som van de opdracht bij opzegging in de laatste week voor levering, terwijl annuleren op de dag van het bruiloft en/of bedrijsvideo(’s) zelf het vergoeden van de volledige  overeen gekomen prijs voor betreffende bruiloft e/of bedrijfsvideo(’s) door opdrachtgever aan Red Vision Media Group impliceert, waarbij het bedrag altijd minimaal gelijk is aan de werkelijke  annuleringskosten welke Red Vision Media Group aan derden zal moeten voldoen bij annulering van de opdracht, vermeerderd met 15% administratiekosten over de som van de totale opdracht.  

8.9 Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Red Vision Media Group, zal Red Vision Media Group in overleg met opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan  derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan opdrachtgever toerekenbaar zijn.  

8.10 Red Vision Media Group is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien: 

– Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt;  

– na het sluiten van de overeenkomst Red Vision Media Group ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede  grond bestaat te vrezen dat de opdrachtgever slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt;  

– opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.  

8.11 Voorts is Red Vision Media Group bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar  maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van  de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.  

8.12 Red Vision Media Group behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.  

Artikel 9 Aansprakelijkheid  

9.1 Indien Red Vision Media Group aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.  

9.2 Indien Red Vision Media Group aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.  De aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van Red Vision Media Group in het voorkomende geval te verstrekken uitkering.  9.3. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:  

– de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;  – de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Red Vision Media Group aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan Red Vision Media Group toegerekend kunnen worden;  

– redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze  algemene voorwaarden.  

9.4. Red Vision Media Group is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.  9.5 De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Red Vision Media Group. 

9.6. Red Vision Media Group is nimmer aansprakelijk voor schade door toedoen van derden waaronder toeleveranciers e.a.  

Artikel 10 – Vrijwaring  

10.1 De opdrachtgever vrijwaart Red Vision Media Group voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die  bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.  

10.2. Indien opdrachtgever aan Red Vision Media Group informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software  vrij zijn van virussen en defecten.  

10.3. Link op website 

Red Vision Media Group zal na de bruiloft en/of draaidag(en) van de bedrijfsvideo(’s), de film op een afgesloten deel van hun website plaatsten. De opdrachtgever zal hiervan een link krijgen. Deze link is  alleen bedoel voor eigen gebruik en niet om via andere wegen openbaar te maken. De verantwoordelijkheid voor verspreiding is te allen tijde voor rekening van de opdrachtgever.  

10.4. Ruwmateriaal 

Red Vision Media Group zal trachten binnen 6 maanden na oplevering van het overeengekomen product, als extra service, het ruwe materiaal naleveren. Vertraging hierin door vakanties, ongevallen, ziektes  ed vallen buiten de aansprakelijkheid van Red Vision Media Group. Ook aan de audio en videokwaliteit van dit ruwe materiaal kunnen geen rechten ontleend worden.  

Artikel 11 Overmacht  

11.1 Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de  wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.  

11.2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Red Vision Media Group geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Red Vision Media Group niet in staat is de verplichtingen na te komen.  

11.3. Red Vision Media Group heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Red Vision Media Group zijn verplichtingen had moeten  nakomen.  

11.4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.  

11.5. Voor zoveel Red Vision Media Group ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het  nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Red Vision Media Group gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren.  Opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.  

Artikel 12 Geheimhouding  

12.1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt  als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. 

12.2. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Red Vision Media Group gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden  mede te verstrekken, en Red Vision Media Group zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Red Vision Media Group niet  gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.  

Artikel 13. Intellectuele eigendom  

13.1. Onverminderd het bepaalde in artikel 12 van deze voorwaarden behoudt Red Vision Media Group zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet.  

13.2. Alle door Red Vision Media Group verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, ontwerpen, schetsen, tekeningen, beeldmateriaal, software enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Red Vision Media Group» worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht.  

13.2. Red Vision Media Group behoudt tevens het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke  informatie ter kennis van derden wordt gebracht.  

Artikel 14 Geschillen  

14.1. Geschillen kunnen met uitsluiting van de Burgerlijke rechter worden beslecht door een (branche)Commissie.  

14.2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.  Artikel 15 Toepasselijk recht  

15.1 Op elke overeenkomst tussen Red Vision Media Group en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.  

Artikel 16 Wijziging, uitleg en vindplaats van de voorwaarden  

16.1 Deze voorwaarden zijn gepubliceerd op de website www.redvisionmediagroup.com.  

16.2. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.  

16.3 Van toepassing is steeds de laatste op de www.redvisionmediagroup.com geplaatste versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.